Пн. Май 20th, 2024

ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված ՀՀ դրամի փոխարժեքները հոկտեմբերի 16-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են. Անկանխիկ Անկանխիկ ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 396.00 դրամ (-1.00 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 403.00 դրամ (+0.00 դր.):

 

Անկանխիկ Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 421.00 դրամ (+5.00 դր.) և վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 428.00 դրամ (+0.00 դր.): Անկանխիկ Ռուբլու առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 4.06 դրամ (+0.00 դր.), իսկ վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 4.18 դրամ (+0.03 դր.): Կանխիկ Կանխիկ ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 399.00 դրամ (+1.00 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 405.00 դրամ (+1.00 դր.): Կանխիկ եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 421.00 դրամ (+5.00 դր.) և վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 425.00 դրամ (+0.00 դր.): Կանխիկ ռուբլու առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 4.06 դրամ (-0.01 դր.), իսկ վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 4.18 դրամ (+0.03 դր.):